ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട്
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതല്ല ജീവിതം;
പക്ഷേ ഒരു വാക്കുമതി ഒരിയ്ക്കൽ കൂടി ജീവിയ്ക്കാൻ....!

No comments:

Post a Comment