നമ്മിലൊരാൾക്ക് പ്രണയത്തോടെയുള്ള ജീവിതവും
മറ്റേയാൾക്ക് ജീവിതത്തോടുള്ള പ്രണയവുമാണിത്!എന്നിലിടയ്ക്കത് വരച്ചിട്ട ചില നിറങ്ങളിതാ...


No comments:

Post a Comment