ചില നേരങ്ങളിൽ


ചില നേരങ്ങളിൽ സാമ്രാട്ടാവും,
സ്വപ്നങ്ങളെ വേട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അന്ത:പുരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും.
ചിലപ്പോൾ ഇരകളുടെ നിസ്സഹായതയോടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഓടി വിയർക്കും.

ചിലപ്പോൾ കോമാളികളുടെ വേഷമണിഞ്ഞ് നഗരമധ്യത്തിൽ രാജാവിനെപ്പോലെ നടക്കും.
ചിലപ്പോൾ അടുക്കളക്കാരിയായി പൊള്ളലുകളിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടി സ്നേഹത്തോടെ സ്വയം ശാസിക്കും.

ചിലനേരങ്ങളിൽ കവി- എല്ലാറ്റിനേയും പ്രണയിച്ചുതുടങ്ങും.
ചിലപ്പോൾ യോഗി- ഒരോ നിമിഷത്തേയും ധ്യാനിച്ചിരിക്കും.

ചിലനേരങ്ങളിൽ പലതു ചേർന്ന് പുതിയയൊന്നിലേക്കെന്ന് ആഹ്ലാദിക്കും-(വൈകാതെ അതും പഴയതെന്നറിയും;
തന്റേതുമാത്രമായി ശബ്ദങ്ങളും സ്പർശനങ്ങളുമില്ലെന്നുമറിയും...)

ചിലപ്പോൾ മാളങ്ങളിൽ ഒളിയ്ക്കും.
ചിലപ്പോൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് തുരങ്കങ്ങൾ പണിയും.

ചിലനേരങ്ങളിൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും തമോഗർത്തത്തിന്റെ ജനിതകവുമുള്ള ആകാശഗോളമാകും..

ചിലനേരങ്ങളിൽ മേഘങ്ങളേക്കാൾ നിർമ്മലരായി മനസ്സിന്റെ കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കും.
ചിലനേരങ്ങളിൽ കരുണയുടെ മത്സ്യാവതാരമെടുത്ത് ആരുടേയെങ്കിലും സങ്കടക്കടലിൽ കൂട്ടിരിക്കും.

ചിലപ്പോൾ ജീവന്റെ കുപ്പായം സ്വയം തുന്നിയെടുക്കാൻ എണ്ണമറ്റ നൂലുകളിൽ അടുത്തതേതെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങും.
(അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണ്‌ നിറയുന്നതറിയും.)

ചിലപ്പോൾ മരണത്തിന്റെ വാതിലോളം ചെന്ന് ജീവന്റെ കുഞ്ഞുചിരിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരും.


No comments:

Post a Comment