തലയ്ക്ക് പിടിയ്ക്കാതെ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
നല്ല രസ്സാണ്.

പ്രണയത്തെ പ്രണയിക്കുക. അതിലേക്ക് വരുന്ന പേരുകൾ, മുഖങ്ങൾ, ഇടങ്ങൾ ഇവയ്‌ക്കെല്ലാമപ്പുറം പ്രണയത്തെ പ്രണയിക്കുക. പ്രണയത്തിന്റെ പേരുകളായ് നമ്മിലേയ്ക്ക് വന്നു ചേർന്നവർ സ്വമേധയാ അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുമ്പോഴും  അതിനെ ഉപേക്ഷിയ്ക്കുമ്പോഴും അവരെ വെറുക്കാതെ പ്രണയത്തോടുള്ള പ്രണയത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കുക.

എന്നെ നിനക്ക് സ്നേഹിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസം. അത് മറ്റെല്ലാ അവിശ്വാസങ്ങളേയും അതിജീവിയ്ക്കും