തിളച്ചു മറിയുന്ന ഒരു വേനലിൽ നിന്ന് ഒരു വിമാനമിറങ്ങി വന്ന് മഴയിലേക്ക് ജനലുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ചുറ്റിലും മഴയും മരങ്ങളുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരിടത്ത്.